GDPR

Spoločnosť STAFF AG, a.s., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 727 245, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 6324/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) týmto informuje o použití osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených a poskytnutých počas elektronického, telefonického alebo osobného styku medzi spoločnosťou STAFF AG, a.s. a dotknutou osobou predovšetkým mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia, adresy trvalého bydliska, adresy prechodného bydliska, sociálneho stavu, titulu, dosiahnutého vzdelania a praxe, kontaktných údajov ako sú číslo telefónu, mailová adresa, (ďalej len „osobné údaje“).

 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je spracovanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na zavedenie predzmluvných vzťahov alebo opatrení na žiadosť dotknutej osoby podľa ustanovenia č. 6, ods. 1 písm. c) GDPR

 

Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že spracúva osobné údaje výhradne pre účely informačných systémov personalistika a mzdy, BOZP, uchádzači o zamestnanie, dočasne pridelení zamestnanci, účtovné doklady, správa registratúry, oznamovanie protispoločenskej činnosti, agenda spoločnosti.

 

Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že pre účely GDPR je v spoločnosti STAFF AG určená zodpovedná osoba v zmysle nariadenia GDPR a to Michaela Marová, t. č. 0940 417 909 a e-mail: gdpr@staffag.sk. Dotknutá osoba má právo kontaktovať zodpovednú osobu v prípade akéhokoľvek pochybenia alebo požiadavky vo veci spracovania osobných údajov poskytnutých na účely uvedené vyššie.

 

Dotknutá osoba má v súvislosti s Nariadením GDPR právo:

 

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

b) na opravu osobných údajov, ak sú tieto nepravdivé, neaktuálne, akýmkoľvek spôsobom nesprávne,

c) na prístup k osobným údajom seba ako dotknutej osoby

d) na výmaz osobných údajov, okrem prípadov vymedzených osobitným právnym predpisom

e) na obmedzenie spracúvania osobných údajov

f) na prenosnosť osobných údajov

g) namietať

h) namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne a to najneskôr do 3 mesiacov od vymedzenej právnej udalosti.

 

Všetky informácie, ktoré sú chránené v zmysle Nariadenia GDPR môže prevádzkovateľ vyžadovať od dotknutej osoby až po udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou v písomnej forme, jednoznačným a zrozumiteľným právnym úkonom.