Otcovská ako nový typ materskej ? Prečo nie!

Čo to vlastne je?

Dávka, ktorá sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

Kto má nárok na otcovské?

Otec dieťaťa ktorý je :

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Aké podmienky musí otec spĺňať?

 • musí byť osobou poskytujúcou dieťaťu starostlivosť,
 • je nemocensky poistený alebo mu plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie otcovského,
 • nesleduje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Ako zažiadať o otcovské?

 1. O dávku môžete požiadať podaním Žiadosti iného poistenca o materské, ktorú získate nasledovným spôsobom:

* Na žiadosti uveďte dátum, odkedy si uplatňujete nárok na otcovské a jeho výplatu časť A

 1. Vyplňte a podpíšte Vyhlásenie poistenca (na druhej strane žiadosti).
 1. Žiadosť predložte zamestnávateľovi, ktorý na nej vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.
 1. V prípade, že žiadate o predĺženie 6 týždňového podporného obdobia o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky k žiadosti priložte potvrdenie o období hospitalizácie dieťaťa, resp. matky s dieťaťom (lekárska správa/lekárske potvrdenie).
 1. Žiadosť doručte pobočke Sociálnej poisťovne

príslušnej podľa:

 • sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom,
 • sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
 • miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO,
 • Kontakty – pobočky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa